מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת דלג לתוכן הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies.

תקנון אתר והזמנות

1. כללי
1.1 אתר האינטרנט מלון רנומה הינו האתר הרשמי של המלון.
1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, והוא מאשר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.
1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו ולא למוסרו או להעבירו לכל אדם ו/או גוף כלשהו וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך אישי ובלתי מסחרי במידע.
1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2.סיכונים ואחריות
2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט עלול להיות כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך ,הן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט והן מגורמים נוספים אחרים.
2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות והמצגות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי יתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא (“as is”) והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהיא. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
2.5 החברה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט או מדויק של כלל הנושאים המפורטים בו . המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס ויתכן שיהיו בו טעויות . החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן ע”י החברה והן ע”י צדדים שלישיים.
2.6 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית מצד משתמש כלשהו באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
2.8 החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח
3.1 כללי:
3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2 הזמנת חדר/אירוח במלון רנומה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית לקבלת המלון בטלפון שמספרו 0776140400 או באמצעות אתר זה.
3.1.3 כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס האשראי שבבעלותו. נאסר לעשות שימוש בכרטיס אשראי שבבעלות אחר אלא א”כ הכרטיס של תאגיד שבבעלות ו/או בניהול המזמין.
3.2 פרטי רוכש השירותים:
3.2.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג חדר, תאריך, מספר חדרי שינה וכל רכוש או שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי יתכן ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה ,בין היתר, לצורך פרסום מבצעים וחבילות אירוח , שבתות אירוח וכיו”ב ,לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
3.3 אופן ההזמנה
3.3.1 המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי.
3.3.2 לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
3.3.3 הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד, וחיוב כרטיס האשראי יבוצע אך ורק בעת ההגעה למלון בפועל.
3.3.4 המלון אינו מאפשר התארגנות כלה/ חתונה  בחדרי /דירות המלון, אלא במתחם מיוחד המיועד לכך. אורחים אשר יפרו כלל זה מסתכנים בקנס מטעם המלון.

4. תנאים והגבלות
4.1 המחירים באתר בשקלים הינם כוללים מע”מ
4.2 למזמינים תתאפשר הזמנת חדר דרך האתר בדולרים/אירו על פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על פי השער היציג הידוע ביום התשלום, של אותו מטבע, כפי שנקבע על ידי בנק ישראל.
4.3 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת המחירים.
4.4 החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה החל ממועד פרסומם או החל מתאריך אחר , כפי שיקבע ע”י החברה.
4.5 החברה רשאית לסגור את האתר כליל או לתקופות מסוימות, לשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
4.6 מובהר כי מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר/אירוח הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
4.7 מובהר כי אין כפל מבצעים.
4.8 שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. הגעה מוקדמת למלון ו/או עזיבה מאוחרת את המלון, כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף, הכל לפי החלטת החברה.
4.9 תינוק- מי שגילו עד שנתיים. ילד- מי שגילו עד 12 שנים.
4.10 הזמנת חדר/אירוח במלון תתאפשר אך ורק באמצעות מבוגר מעל גיל 18 בלבד.
4.11 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
4.12 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה וכל מי מטעמה .
4.13 על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

5. ביטול הזמנה
5.1 דמי ביטול בתקופה רגילה שאינה בתקופת חגים וחודשי הקיץ יולי-אוגוסט
5.1.1 כל הזמנה של חדרים ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו עד 7 ימים לפני תאריך ההגעה המוזמן.
5.1.2 ביטול אשר יבוצע במהלך 48 השעות הקודמות ליום ההגעה המוזמן יחויב בתשלום של 100% מערך ההזמנה.
5.1.3 במקרה של אי הגעה על אף ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין במלוא סכום ההזמנה , כולל הסדר הארוחות שנקבע להזמנה עם ביצועה.
5.2 ביטול הזמנה שנעשתה בתעריף “ללא אפשרות החזר” תגרור חיוב מלא בעת ההזמנה ללא אפשרות החזר כספי תחת כל הנסיבות.